Hindustan Hindustan Song Lyrics

Hindustan Hindustan Song LyricsSarve bhavantu sukhina, sarve santu niramayaSarve bhadrani pashhantu, makaschit dukh bha bhavetHindustan, hindustan, hindustan, hindustan…….Meree aan, meree shan, meree jan, hindustanHindustan, hindustan, hindustan, hindustan…….Meree aan, meree shan,…